Rekisteriseloste ja tietosuoja

Päivitetty 22.05.2020
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä
Koulutuspalvelu Didaskalos (T:mi)
Y-tunnus: 2750792-8
Hakalantie 13 37800
Akaa
Kotipaikka: Akaa
Puhelin: +358 40 544 4642
Sähköposti: sari.leskinen@didaskalos.fi


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Koulutuspalvelu Didaskaloksessa rekisteriä hoitaa
Sari Leskinen
Puhelin: +358 40 544 4642
Sähköposti: sari.leskinen@didaskalos.fi


Rekisterin nimi
Koulutuspalvelu Didaskaloksen asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.


Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
Henkilön nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika (todistuksen kirjoittamista varten) tiedot tilatuista palveluista (esim. kursseista ja koulutuksista) ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti esimerkiksi seuraavin tavoin:


  • Asiakas itse antaa tietojaan palvelun tilaamisen yhteydessä esim. opiskelijaksirekisteröintilomakkeella, www-lomakkeilla lähetetyissä viesteissä, palautteissa sekä sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvissa tilauksissa.
  • Sosiaalisen median palvelujen kautta tulevia tietoja, esim. opiskelija tiedustelee kursseista tai ilmoittautuu kurssille.
  • Asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä toteutumisesta.


Rekisterin suojauksen periaatteet


A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto (esim. rekisteröintikaavakkeet sekä muut paperit) säilytetään Koulutuspalvelu Didaskaloksen toimistossa lukitussa tilassa.


B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Koulutuspalvelu Didaskaloksen tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Näitä keinoja ovat mm. lukitut ovet, salasanat laitteissa ja ohjelmissa (esim. pilvipalveluissa), ajantasainen virustorjunta kaikissa laitteissa, sormenjälkitunnistus puhelimessa ja salasanojen vaihtaminen säännöllisesti. Tavoitteena on, että henkilötietoja ei tallenneta tietokoneelle, vaan ne tallennetaan pilvipalveluun, jonne pääsy vaatii aina kaksinkertaisen kirjautumisen ja jonne vain rekisteristä vastaava henkilö voi kirjautua.


Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää asiakastietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Jälkimarkkinointia varten opiskelijan yhteystietoja säilytetään seitsemän (7) vuotta. Opiskelijoiden todistuksia säilytetään seitsemän (7) vuotta pilvipalvelussa siltä varalta, että hän on kadottanut omansa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien asiakastietojen poistamista.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, jonka tiedot näkyvät yllä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tällöin on korjauspyynnössä yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattava tieto yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön kirjallisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot näkyvät yllä.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tämän kiellon rekisteröity voi antaa ilmoittamalla siitä rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot näkyvät yllä.


Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa, siitä ilmoitetaan rekisteröidyille.